Fastigheter

Här kan du se alla våra fastigheter till salu
Skogsfastighet i Saittarova
Stor skogsfastighet med gammal timrad tornedalsgård med fint läge 150 m från sjön Saittajärvi.

Budgivning pågår

Högst inkommet bud:       4 600 000 kr                                      

 

Anbudsunderlag   Saittarova 1:12

Stor skogsfastighet med gammal timrad tornedalsgård med fint läge 150 m från sjön Saittajärvi. 272 hektar skogsmark med skog i alla åldersklasser.

Fastighetsägare

Roland och Ingvar Rautio

Försäljningssätt

 

Fastigheten säljs till högstbjudande genom anbudsförfarande

där anbud skickas till mäklaren. Det för tillfället högsta anbudet

publiceras på hemsidan, www.skogsochfastighetsbyran.se.

Priside 5 300 000 SEK

Visning av gården med byggnader
Anmäl intresse för visning till mäklaren, med önskemål om dag / tid. Intressent får på egen hand besikta fastighetens skog och mark.

 Arealuppgifter

Fastighetens areal är enligt fastighetsregistret 434 hektar.
Arealens fördelning på ägoslag är enligt skogsbruksplanen:

produktiv skogsmark                272 hektar

impediment och övrig mark     148 hektar

 Taxeringsuppgifter 2023

Totalt taxeringsvärde:        3.408.000 kr  varav

Skogsmark                            3.259.000 kr

Impediment                           143.000 kr

Ekonomibyggnad                      6.000 kr

 Beskrivning av gården
Bostadshuset är uppfört som en välbyggd timring från 1800 talets början. Huset är i bra skick och nyttjas som fritidshus endast mindre renoveringar och underhåll utförts genom åren. Huset har tre rum och kök och är uppfört på en stenfotsgrund på en hög/torr backe och har därför klarat sig bra genom åren. Gården har endast nyttjats sporadiskt under senare år och stått kallställt under vintertid.

Vatten från egen brunn samt enskilt avlopp, som sannolikt inte uppfyller dagens krav. Elström finns. Uppvärmning sker genom kakelugnar och järnspis. Trägolv och trätak i samtliga rum.

Kök

Stort kök med el- och järnspis samt en vedeldad bakugn. Vackert trätak med synliga åsar.

Inventarier m.m.

Med gården följer en hel del bruksföremål från förr, endast personliga minnessaker kommer att behållas av ägarna.

Båthus

Vid sjön finns ett litet båthus för förvaring av båt och annat som hör sjölivet till. På stranden finns även det första lilla timringen i form av en liten timrad boda, daterad 1717 (inristat i timringen). Det var här allting startade i byn, efter att Jakob Johansson från Lautakoski kommit stakandes längs sjön, gick iland på denna vackra platts.

Ekonomibyggnad

Här finns en sommarbostad/gäststuga inrymd, ca 25 kvm, med järnspis och full köksutrustning. Med träpanel i väggar och tak samt trägolv. Byggnadens yttermått 16,5 X 6 meter.

Fiskestuga
Till fastigheten hör även en liten stuga vid sjön Kivijärvi, där byn årligen planterar ut regnbåge och öring (fiskekort krävs).

 Beskrivning av mark

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från skogsbruksplan upprättad av Oskar Niemi 2023.

Läs planläggarens kommentarer nedan:

Skogsbruksplanen är resultatet av en fältinventering av fastigheten. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsbruksplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet och motsvarande skogsskötselåtgärder. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande.

 Inledning

Fastigheten består av 8 skiften om totalt ca 420 ha landareal och varav ca 272 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppskattas till 20 304 m³sk.

Geografiska och biologiska förutsättningar

Markförhållandena är varierande men större delen av skogsmarks-arealen består av frisk skogsmark. Dock saknar delar av fastigheten skogsbilvägar och kan endast drivas vintertid via vintervägar.

Boniteterna är normala för området med kråkbär, lingon och blåbär som de vanligaste markvegetationstyperna. Höjden över havet är cirka 215 meter.

Skogstillstånd

Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 51 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är jämnt fördelad. Åldersklasser kring 40 år och 120 år dominerar. Ungefär 33 % (91 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S2 och S3 volymen uppgår här till ca 10 752 m³sk.

Avverkning

Föreslagen avverkningsnivå kan uppgå till ca 8734 m³sk, inom 10-års perioden samt gallringsbehov på ca 69 ha.

Skogsvård

Röjning och lövröjning bör, inom 10 års perioden, utföras på ca 70 ha.

Naturvärden

De avdelningar som fått målklassen NO (Naturvård Orört) har delvis höga naturvärden. Dessa naturvärden kan på sikt ytterligare förstärkas om de områden som berörs undantas från avverkning

och lämnas för fri utveckling. Inom avdelningar med målklass NS (Naturvårdsmål med Skötsel) bör naturvärden förstärkas genom för avdelningen föreslagna åtgärder. Minst 5 % av skogsmarksarealen

skall sättas av till NS (naturvård skötsel) eller NO (naturvård orörd)

Kultur och fornminnen

Fastigheten innehåller inga kultur och fornminnen. 

Nyttjanderätter, servitut m.m

Fastigheten besväras ej av upplåtna servitut eller nyttjanderätter.

 Inteckningar och lån

Det finns inga penninginteckningar. Fastigheten säljs obelånad.

 Pajala Allmänningsskog

Fastigheten har andel i Pajala Allmänningsskog. Andelen innebär bl.a. möjlighet till bidrag för skogsvårdsåtgärder samt möjlighet till jakt på allmänningens marker. Utdelning från Allmänningen har tidigare år varit omkring 10 000 kr/år för Saittarova 1:12. Läs mer på allmänningens hemsida http://www.pajala-allmanning.se/

Samfälligheter, vägar mm

Fastigheten har andel i samfälligheter och gemensamhets-

anläggningar (bl a vägar) enligt nedan:
Saittarova ga:6, skogsväg till Tärendöälven

Sammfällighet Andel Ändamål
Pajala Saittarova fs:14 7/64 Mantal Fristående samf fiske inom kalix och tärendö älvar
Pajala Saittarova s:13 7/64 Mantal Skifteslagets vattenområde i kalix och tärendö älvar
Pajala Saittarova s:17 50 % Syväjokiskiftet
Pajala Saittarova s:23 7/64 Mantal Kvarnplats

Jakt och fiske

Fastigheten ingår i Leppäjärvi jaktlag. Med fastigheten följer även möjlighet att lösa jaktkort på allmänningens marker 23 000 hektar. Jakträtten övertas av köpare från och med tillträdesdagen.

Köpares besiktningsskyldighet

Det åligger köpare att på egen hand och/eller genom konsult noggrant undersöka Fastighetens markområden och skogstillgångar. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma. Säljarna kommer i köpeavtal att friskriva sig från ansvar för felaktigheter i fastigheten varför det blir extra viktigt att köparen undersöker fastigheten. 

 Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som enligt jordförvärvslagen (1979:230) utgör glesbygdsområde. Privatpersoner som sedan mer än 12 månader varit mantalsskrivna i Pajala kommun kan fritt köpa fastigheten, för övriga krävs förvärvstillstånd.

Fastighetsbildning

Fastigheten kan även tillföras en annan fastighet inom skifteslaget genom fastighetsreglering. Förrättningskostnaden vid reglering betalas av köparen.

 Betalningsvillkor

Köparen skall erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen vid köpekontraktets tecknande. Slutlig köpeskilling erläggs vid tillträdet såvida parterna ej kommer överens om annat.

Tillträde

Tillträde sker senast 30 dagar från köpekontraktets upprättande, eller enligt överenskommelse.

 Skattekonsekvenser för köpare

Allmän information om köp av skogsfastigheter samt skatteinformation om skogsfastigheter kan ges av mäklaren.

Peter Öqvist/ Fastighetsmäklare

[email protected]

tfn  070-26 92 444

Hornsgatan 12, 972 36 Luleå • www.skogsochfastighetsbyran.se •

Om ni har problem att öppna pdf-filerna, prova gärna med en annan webbläsare eller ladda först ner filen. Det har visat sig att Internet Explorer i vissa fall har problem att öppna dem.
Anmäl mitt intresse för framtida fastigheter
Saittarova 1:12
Areal- och skogsuppgifter:
Fastigheten består av 8 skiften om totalt ca 420 ha landareal och varav ca 272 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet har uppskattas till 20 304 m³sk.
Prisidé:
5.300.000 kr
Fastighetsmäklare
Namn:
Peter Öqvist
Telefon:
070-26 92 444