Fastigheter

Här kan du se alla våra fastigheter till salu
Skogsfastighet i Valsund
Skogsfastighet med bostads/fritidshus och en ladugårdsbyggnad strax norr om Södra Bredåker.

Budgivning pågår: Högsta bud 800 000 kr

 

Anbudsunderlag

 Skogsfastighet med bostads/fritidshus och en ladugårdsbyggnad strax norr om Södra Bredåker. Åtta hektar fin åkermark i direkt anslutning till gården. Skogsskifte med tät och fin ungskog samt fröträdsställning i stort behov av avveckling.

 

Fastighetsägare

Kaleb Nilsson, Boden mfl

 

Försäljningssätt

Fastigheten säljs till högstbjudande genom anbudsförfarande

där anbud skickas till mäklaren.

Priside: 1 000 000 SEK

 

Visning av gården med byggnader
Anmäl intresse för visning till mäklaren, med önskemål om dag / tid. Intressent får på egen hand besikta fastighetens skog och mark.

 

Taxeringsuppgifter 2023

Fastigheten är klassad som bebyggd lantbruksenhet typkod 100. Totalt taxeringsvärde: 1.151.000 kr  varav

Skogsmark                       503.000 kr

Impediment                         1.000 kr

Åkermark                         115.000 kr
Ekonomibyggnad            157.000 kr

 

Beskrivning av gården
Bostadshuset ligger på Luleälvens södra sida 6 km norr om Södra Bredåker, gård vid landsvägen med vacker utsikt mot egen åker och Luleälven.

Bostadshuset

Huset är i bra skick och uppfördes efter en brand år 1980.

Huset har nyttjats som fritidshus under senare år, och stått varmhållet året runt. Enskilt avlopp (ej godkänt) Enskilt vatten från närliggande kallkälla (behöver åtgärdas).  Huset är uppfört på ett gjutet betongbjälklag med vindsvåning och källargrund, se ritningar.

Boyta bottenvåning 80 kvm, biyta 160 kvm. Driftskostnad värme och försäkring cirka 20 000 kr/år

Elström finns. Uppvärmning sker genom vattenburet värmesystem med kombipanna ved/elpatron


Bottenvåning

Tre rum och kök med normal köksutrustning.

 

Övervåning

Enkelt inredd (ej färdigställd) med hall och fyra sovrum. Trä i golv, väggar och tak.

 

Källarvåning

Pannrum, rum för vedhantering/förvaring med arbetsbänk. Rum med vedeldad bakugn.

 

Beskrivning av mark

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från skogsbruksplan upprättad av Töre Sbs 2019. Skogsbruksplanen har uppräknats med tillväxt t.o.m 2024.

 

Sammanfattning:

Den produktiva skogsmarksarealen har totalt uppmätts till 25 hektar. Virkesförrådet som i huvudsak består av tall har uppskattats till totalt 1 700 skogskubikmeter varav 570 m3sk (fröträd) i behov av avverkning. Observera att normal naturvårdshänsyn i samband med avverkningar kan innebära att kantzoner, fågelträd m.m. måste kvarlämnas. I skogsbeskrivningen har inte hänsyn tagits till detta.

 

Naturvärden, avverkning m.m.

Det finns inga registrerade biotopskydd eller nyckelbiotoper på fastigheten. Detta till trots kan det finnas områden som inte får avverkas av naturvårdsskäl.

 

Nyttjanderätter, servitut m.m

Åkermarken har nyttjats/brukats av lokal lantbrukare genom ett muntligt avtal.

 

Inteckningar och lån

Det finns ett pantbrev (förkommet) på 4000 kr som kommer att dödas genom säljarnas försorg. Fastigheten säljs obelånad.

 

Samfälligheter, vägar mm

Fastigheten har andel i nedanstående samfällighet:
Boden Bredåker fs:26, Skifteslagets fristående samfällda fiske.

 

Jakt och fiske

Fastigheten ingår i Södra Bredåkers VVO, om cirka 15 000 hektar. Jakträtten övertas av köpare från och med tillträdesdagen.

 

Köpares besiktningsskyldighet

Det åligger köpare att på egen hand och/eller genom konsult noggrant undersöka Fastighetens markområden och skogstillgångar. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma. Säljarna kommer i köpeavtal att friskriva sig från ansvar för felaktigheter i fastigheten varför det blir extra viktigt att köparen undersöker fastigheten.

 

Förvärvstillstånd

Privatpersoner kan fritt köpa fastigheten.

 

Försäljningssätt

Fastigheten säljs till högstbjudande. Anbud kan lämnas på bifogad anbudsblankett. Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt. Efterföljande förhandling kan komma att ske mellan de högsta budgivarna. Lämnade anbud kan komma att presenteras för köparen.

 

Fastighetsbildning

Fastigheten kan även tillföras en annan fastighet inom skifteslaget genom fastighetsreglering. Förrättningskostnaden vid reglering betalas av köparen.

 

Betalningsvillkor

Köparen skall erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen vid köpekontraktets tecknande. Slutlig köpeskilling erläggs vid tillträdet såvida parterna ej kommer överens om annat.

 

Tillträde

Tillträde sker senast 30 dagar från köpekontraktets upprättande, eller enligt överenskommelse.

 

Skattekonsekvenser för köpare

Allmän information om köp av skogsfastigheter samt viss skatteinformation om skogsfastigheter kan ges av mäklaren.

 

Peter Öqvist

Fastighetsmäklare

[email protected]

tfn 070-26 92 444

Hornsgatan 12, 972 36 Luleå • www.skogsochfastighetsbyran.se •

 

Om ni har problem att öppna pdf-filerna, prova gärna med en annan webbläsare eller ladda först ner filen. Det har visat sig att Internet Explorer i vissa fall har problem att öppna dem.
Anmäl mitt intresse för framtida fastigheter
Valsundsskiftet 2:1
Areal- och skogsuppgifter:
Produktiv skogsmarksareal 25 hektar. Virkesförrådet som i huvudsak består av tall har uppskattats till totalt 1 700 skogskubikmeter varav 570 m3sk (fröträd) i behov av avverkning.
Prisidé:
1.000.000 kr
Fastighetsmäklare
Namn:
Peter Öqvist
Telefon:
0920 - 22 10 44