Fastigheter

Här kan du se alla våra fastigheter till salu
Skogsfastighet i Skröven
Skogar med jämn och bra åldersfördelning

Budgivning pågår.

 

Försäljningsprospektet har uppdaterats med information angående planerat vindkraftsprojekt samt årlig utdelning från allmänningen med omkring 10 000 kr/år

 

 

Försäljningsobjekt

Obebyggd skogsfastighet med flera skiften omkring Skröven.

 

Fastighetsägare

Martti Andersson, Kåge mfl

 

Belägenhet

Skogsmarken är fördelad på tre skogsskiften med bra åtkomlighet från skogsvägar i området samt hög tillväxt. Se mer exakt belägenhet i skogskartor och översiktskarta.

 

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning. Anbud med kontaktuppgifter mailas/skickas till mäklaren.

Priside: 1 800 000 kr

 

Arealuppgifter

Fastighetens areal är enligt fastighetsregistret 136,9552 hektar.
Arealens fördelning på ägoslag är enligt mätning på skogskarta:

produktiv skogsmark                      104 hektar

impediment och övrig mark             29 hektar

 

Taxeringsuppgifter 2023

Fastigheten är klassad som obebyggd lantbruksenhet (typkod 100)

Totalt taxeringsvärde 1.743.000 kr  varav

Skogsmark                  1.718.000 kr

Betesmark                      22.000 kr

Planerad vindkraft
Vattenfall Vindkraft har planer på att etablera vindkraftspark i området. Fastighetens mark ligger till stora delar inom detta område, och stora skiftet vid Särkivaara går över högsta punkten på berget Iso Särkivara. Vattenfall skriver att ett vindkraftverk kan ge en arrendeersättning på 350 000 – 450 000 kr/år fördelat på berörda fastigheter. Driftstiden på en vindpark är idag 30 år. Informations-möten inför avtalsskrivning är redan inbokade under juni 2024.


Beskrivning av skog och mark

Uppgifter om skogstillståndet som presenteras här har erhållits från skogsbruksplan upprättad av Skogsstyrelsen under april-maj 2024. Fastigheten har jämn åldersfördelning och stor potential med många täta och fina ungs- och gallringsskogar, men även bestånd av gallrad timmerskog färdiga för slutavverkning.

Se planläggarens kommentarer nedan:
Geografiska och biologiska förutsättningar

Markförhållandena är varierande men största delen är frisk mark. Skifte 4 och 9 är kuperade. Skifte 3 är blockigt. Skifte 2 och 8 påverkas av Skrövån.

 

Skogstillstånd

Det dominerande trädslaget är tall som upptar 84 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är jämn med toppar i ungskog och avverkningsmogen skog. Ungefär 58 ha skog är i huggningsklasserna S1 eller S2 och volymen uppgår här till 3560 m3sk. Andelen skog under 20 år är 10 % (9,9 ha).

 

Avverkning

Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 1806 m3sk under planperioden. Följer man planförslagen så kommer ransoneringskravet (max 50 % skog under 20 år) att klaras. I så fall blir andelen under 20 år 22%

 

Skogsvård

Bestånden på fastigheten är i ganska stort behov av röjning och gallring, varför detta måste prioriteras under planperioden. Dock är det stora skador av älg så röjning ska ske först vid älgsäker höjd ca 4 m. Rågångarna behöver röjas upp.

 

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade hos SKS på fastigheten/brukningsenheten.  På den produktiva skogsarealen är minst 5 % av arealen är avsatt som målsklasserna NO (naturvård orört) eller NS (naturvård skötsel).

 

Kulturlämningar

Det finns inga registrerade kultur eller fornlämningar.

 

Lövandel

Då andelen skog som är lövdominerad i fuktighetsklasserna frisk/fuktig idag är under 5% så uppnås inte målnivån och planen klarar därmed inte av kravet för en ev. certifiering. För att komma dit vid planperiodens slut så får man gynna löv i alla lägen. Det är också bra att gynna lövet då det är gott om törskateskador i bestånden.

Sammanfattning:

Den produktiva skogsmarksarealen har totalt uppmätts till 104 hektar. Virkesförrådet som i huvudsak består av tall har uppskattas till totalt 6400 skogskubikmeter varav 3800 bedömts vara äldre än 90 år. Observera att normal naturvårdshänsyn i samband med avverkningar kan innebära att kantzoner, fågelträd m.m. måste kvarlämnas. I skogsbeskrivningen har inte hänsyn tagits till detta.

 

Skogskoja vid Skrövån
Skifte nr 8 är ett mycket fint/vackert område med strandmark av hagmarkskaraktär mot Skrövån, här finns även en koja vackert belägen men med osäkert skick.

 

Naturvärden, avverkning m.m.

Det finns inga registrerade biotopskydd eller nyckelbiotoper på fastigheten. Detta till trots kan det finnas områden som inte får avverkas av naturvårdsskäl. För att definitivt klargöra avverkningsmöjligheterna måste tillstånd ansökas hos Skogsstyrelsen.

 

Nyttjanderätter, servitut m.m

Fastigheten besväras ej av inskrivna och/eller upplåtna rättigheter

 

Inteckningar och lån

Fastigheten säljs obelånad, penninginteckningar saknas.

 

Allmänningsandel
Skröven 14:1 har genom sitt mantal andel i Gällivare allmänningsskog, med bl.a. möjlighet till bidrag för skogsvårdsåtgärder m.m. Den årliga utdelningen för fastigheten har varit omkring 10 000 kr/ år. Som delägare i allmänningen finns möjlighet att lösa jaktkort för småviltjakt på 63 700 hektar samt fiskekort. Se allmänningens hemsida för mer information. www.allm.se

 

Jakt och fiske

Fastigheten ingår i Skrövens VVO.  Jakträtten övertas av köpare från och med tillträdesdagen.

 

Samfälligheter, vägar mm

Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen (väg) Skröven ga:6.

  

Köpares besiktningsskyldighet

Det åligger köpare att på egen hand och/eller genom konsult noggrant undersöka Fastighetens markområden och skogstillgångar. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma. Säljarna kommer i köpeavtal att friskriva sig från ansvar för felaktigheter i fastigheten varför det blir extra viktigt att köparen undersöker fastigheten.

 

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som enligt jordförvärvslagen (1979:230) utgör glesbygdsområde. Privatpersoner som sedan mer än 12 månader varit mantalsskrivna i Gällivare kommun kan fritt köpa fastigheten, för övriga krävs förvärvstillstånd.

 

Visning

Intressent får på egen hand besikta fastigheten.

 

Betalningsvillkor

Köparen skall erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen vid köpekontraktets tecknande. Slutlig köpeskilling erläggs vid tillträdet såvida parterna ej kommer överens om annat.

 

Tillträde

Tillträde sker senast 30 dagar från köpekontraktets upprättande, eller enligt överenskommelse.

 

Skattekonsekvenser för köpare

Allmän information om köp av skogsfastigheter samt skatteinformation för skogsfastigheter kan ges av mäklaren.

 

Peter Öqvist

Fastighetsmäklare

[email protected]

tfn 070-26 92 444

Hornsgatan 12, 972 33 Luleå

 

Om ni har problem att öppna pdf-filerna, prova gärna med en annan webbläsare eller ladda först ner filen. Det har visat sig att Internet Explorer i vissa fall har problem att öppna dem.
Anmäl mitt intresse för framtida fastigheter
Skröven 14:1
Areal- och skogsuppgifter:
Totalt 133 hektar varav 104 hektar skogsmark Virkesförråd 6400 skogskubikmeter
Prisidé:
1.800.000 kr
Fastighetsmäklare
Namn:
Peter Öqvist
Telefon:
070-26 92 444