Fastigheter

Här kan du se alla våra fastigheter till salu
Skogsfastighet i Merasjärvi
Stor skogsfastighet utan byggnader.

Anbudsunderlag

Obebyggd skogsfastighet i byn Merasjärvi nio mil NV om Pajala mellan Junosuando och Vittangi. På fastigheten finns skog i alla åldersklasser och flera fina bestånd med gammal skog.

 

Fastighetsägare

Ulf Bergström Kiruna mfl.

 

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom budgivning. Anbud med kontaktuppgifter mailas/skickas till mäklaren.

Priside: 2 100 000 kr

 

Arealuppgifter

Fastighetens areal är enligt fastighetsregistret 295 hektar.
Arealens fördelning på ägoslag är enligt skogsbruksplanen.
produktiv skogsmark                 170 hektar
impediment och övrig mark         144 hektar

 

Taxeringsuppgifter 2024

Totalt           1 758 000 kr varav, typkod 110.
Skogsmark: 1  623 000 kr
Skogs imp. :    125 000 kr
Jordbruk    :      10 000 kr

Beskrivning av mark

Merasjärvi 4:2 har skog i alla åldersklasser. På fastigheten finns många fina bestånd med gammal skog, totalt 44 hektar slutavverkningsmogen skog. Fastighetens nordliga läge innebär att etableringen av ny skog tar lite längre tid och de nya trädbestånden etablerar sig därför succesivt. Uppgifter om skogstillståndet har erhållits från en skogsbruksplan upprättad av Nordtimmer AB mars 2024.

 

Stora skiftet i byn mot sjön Merasjärvi:
Ett skogsskifte med stora områden med ungskog i varierande täthet och ålder. Avdelningarna 9619 och 622 är äldre skogar med som uppnått lägsta ålder för slutavverkning.

 

Skifte nr 4
Avdelning 5867 är en äldre tall dominerad skog

 

Utskiften / ströängar
Till fastigheten hör även ett antal mindre slåttermyrar/ströängar

 

Sammanfattning:

Den produktiva skogsmarksarealen har totalt uppmätts till 170 hektar. Virkesförrådet som i huvudsak består av tall har uppskattats till totalt 9524 skogskubikmeter varav 4800 bedömts vara äldre än 90 år. Observera att normal naturvårdshänsyn i samband med avverkningar kan innebära att kantzoner, fågelträd m.m. måste kvarlämnas. I skogsbeskrivningen har inte hänsyn tagits till detta.

 

Naturvärden, avverkning m.m.

Det finns inga registrerade biotopskydd eller nyckelbiotoper på fastigheten, men det kan detta till trotts finnas områden som inte får avverkas av naturvårdsskäl. I planen har föreslagits att 17,7 hektar lämnas fri från avverkningsåtgärder. För att definitivt klargöra avverkningsmöjligheterna måste tillstånd ansökas hos Skogsstyrelsen.

 

Nyttjanderätter, servitut m.m

Fastigheten besväras endast av väg- och ledningsrätter.

 

Inteckningar och lån

Penninginteckningar saknas. Fastigheten säljs obelånad.

 

Samfälligheter, vägar mm

Fastigheten har genom sitt mantal andel i Kiruna Allmänningsskogen s:1 (Jukkasjärvi skogsallmänning) samt andel i gemensamhetsanläggningen Merasjärvi ga:1 (väg) och
andel i ströängar Merasjärvi S:7

Jukkasjärvi Skogsallmänning

Som delägare i allmänningen har fastighetsägare rätt till jakt och fiska samt möjlighet till vissa bidrag enligt allmänningens regelverk. Läs mer på allmänningens hemsida: Jukkasjärvi sockens skogsallmänning.se

 

Jakt och fiske

Jakträtten på fastighetens mark är upplåten till och med årsskiftet 2024/2025 och övertas av köparen från och med 1/1 2025.

 

Köpares besiktningsskyldighet

Det åligger köpare att på egen hand och/eller genom konsult noggrant undersöka Fastighetens markområden och skogstillgångar. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma. Säljarna kommer i köpeavtal att friskriva sig från ansvar för felaktigheter i fastigheten varför det blir extra viktigt att köparen undersöker fastigheten.

 

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som enligt jordförvärvslagen (1979:230) utgör glesbygdsområde. Privatpersoner som sedan mer än ett år varit mantalsskrivna i Kiruna kommun kan fritt köpa fastigheten, för övriga krävs förvärvstillstånd.

 

Visning

Intressent får på egen hand besikta fastigheten.

 

Fastighetsbildning

Fastigheten kan även tillföras en annan fastighet inom skifteslaget genom fastighetsreglering. Förrättningskostnaden vid reglering betalas av köparen.

 

Betalningsvillkor

Köparen skall erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen vid köpekontraktets tecknande. Slutlig köpeskilling erläggs vid tillträdet såvida parterna ej kommer överens om annat.

 

Tillträde

Tillträde sker senast 30 dagar från köpekontraktets upprättande, eller enligt överenskommelse.

 

Skattekonsekvenser för köpare

Allmän information om köp av skogsfastigheter samt skatteinformation om skogsfastigheter kan ges av mäklaren.

 

Peter Öqvist

Fastighetsmäklare

[email protected]

tfn  070-26 92 444

Hornsgatan 12, 972 36 Luleå • www.skogsochfastighetsbyran.se •

 

 

Om ni har problem att öppna pdf-filerna, prova gärna med en annan webbläsare eller ladda först ner filen. Det har visat sig att Internet Explorer i vissa fall har problem att öppna dem.
Anmäl mitt intresse för framtida fastigheter
Merasjärvi 4:2
Areal- och skogsuppgifter:
Totalt 314 hektar varav 170 hektar skogsmark Virkesförråd 10 200 skogskubikmeter
Prisidé:
2.100.000 kr
Fastighetsmäklare
Namn:
Peter Öqvist
Telefon:
070-26 92 444